Aktualności

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do szkoły na rok 2024/2025 do klas I szkół podstawowych zostanie
przeprowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych przy pomocy systemu informatycznego,
zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 2983/OW/2024
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.


Rejestracja w elektronicznym systemie naborowym możliwa będzie od 18 marca 2024 r. od godziny 9.00. do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00
pod adresem http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl


Pod powyższym adresem rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać
rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.
Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami ( deklaracja na język mniejszości narodowej niemiecki, zapisy na świetlicę szkolną oraz nauka religii ) dostępnymi poniżej należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie do 15 kwietnia 2024r.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 • uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XLI/366/17 w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieci 8/9 letnie (urodzone w latach 2016 i 2015) – posiadające opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).                                                                                               

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji,
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie  w szkole pierwszego wyboru,
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji – 18.03.2024 godzina 9:00, a datą jej zakończenia – 15.04.2024 godzina 15:00, przy czym data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego lub data i godzina wydrukowania wniosku, bądź data i godzina złożenia wniosku w szkole, oraz data  i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu – wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka oraz drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu – pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.

Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany – termin od 13.05.2024 do 17.05.2024

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym  ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

Written by - - 634 Views