Aktualności

Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz drugi bierze udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

Autorzy projektu: Paulina Berkowska nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu, Mariusz Berkowski nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

CELE PROJEKTU: Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Szkolny koordynator projektu: Sandra Słota

REGULAMIN PROJEKTU:Z_kultura_mi_do_twarzy_IV_EDYCJA_Regulamin

Written by - - 458 Views