Aktualności

Garść informacji dla Ósmoklasistów przystępujących do egzaminu

Garść informacji dla Ósmoklasistów przystępujących do egzaminu

W klasie ósmej szkoły podstawowej wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, sprawdzającego poziom opanowania umiejętności. Egzamin ma charakter powszechny  i obowiązkowy. Przystąpienie ucznia do egzaminu jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły.  

Egzamin został zaplanowany w dniach 23 maja 2023 – 25 maja 2023 , każda część rozpoczyna się punktualnie o godzinie 900, uczniowie  spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

Uczniowie zaczynają wchodzić do szkoły o godzinie 8 25

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

a) 23 maja 2023r. z języka polskiego – 120 minut, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu został przedłużony – nie więcej niż 180 minut:

b) 24 maja 2023r. z matematyki – 100 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu został przedłużony przedłużony – nie więcej niż 150 minut

c) 25 maja 2023r. z języka angielskiego i niemieckiego – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu został przedłużony przedłużony – nie więcej niż 135 minut

Zasady obowiązujące w dniu egzaminu:

** Każdy uczeń przynosi ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, na matematykę dodatkowo linijkę  (rysują również długopisem). Nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

** Obowiązuje strój galowy – biała koszula + czarne / granatowe spodnie lub czarna / granatowa spódnica patrz obok ——>

** Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

** Uczniowi nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

** Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisuje swój trzyznakowy kod i PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu (na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi), umieszcza naklejki z kodem  w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi (w przypadku uczniów korzystających z niestandardowych zestawów oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją), czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

** Następnie uczeń sprawdza, czy zestaw jest kompletny. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego

** W kolejnym kroku zdający zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu.

** W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

– nie opuszcza wyznaczonego miejsca,

– nie wypowiada uwag i komentarzy,

nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

** W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu Dyrektor Szkoły przerywa danemu uczniowi pracę, unieważnia odpowiedni zakres egzaminu i nakazuje opuszczenie sali.

** Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym

Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły.

Wyniki zostaną udostępnione 3 lipca 2023 r., każdy zdający otrzyma indywidualny login i hasło. Natomiast Zaświadczenia będą wydawane w szkole 6 lipca 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej : Ezagmin Ósmoklasisty – CKE

Written by - - 225 Views