Solidarna Szkoła

Solidarna Szkoła 2018/2019

 

Głównym celem programu Solidarna Szkoła jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.

Program trwa przez cały rok szkolny. W każdym semestrze zapraszamy Państwa do realizacji jednej ścieżki tematycznej, w tym roku szczególnie związanej ze stuleciem odzyskania Niepodległości.

 

Propozycje na semestr zimowy 2018/2019:

 

I ścieżka – Polka Niepodległa

W ramach ścieżki zapraszamy Państwa do realizacji działań związanych z rolą kobiet od 1918 do 1989 roku. Chcemy zwrócić uwagę, żeby historia była pisana zarówno z perspektywy mężczyzn i kobiet. Chcemy przyjrzeć się roli kobiet w działalności opozycyjnej w okresie PRL: jakie miały zadania, co od nich zależało.

Przewidziane działania w ramach ścieżki:

 • 2 lekcje o roli kobiet w budowaniu opozycji lat 80 (na podstawie scenariusza CEO)
 • projekt historyczny polegający na odnalezieniu w Waszej okolicy kobiet, działających w opozycji – rozmowa z bohaterką, wykonanie zaproponowanych ćwiczeń na podstawie materiałów CEO.

 

II ścieżka – Niepodległa, bo Solidarna

W tej ścieżce chcemy skupić się na inicjatywach powstałych po roku 1918 r. realizujących ideę samopomocy, solidarności międzyludzkiej. Szczególnie chcemy zająć się ruchem spółdzielczym. Przewidziane działania w ramach ścieżki:

 • 2 lekcje o historii ruchu spółdzielczego (na podstawie scenariusza CEO)
 • projekt uczniowski, którego tematem jest samopomoc, np. spółdzielnia uczniowska, jadłodzielnia szkolna, akcja „Podaj dalej” – na podstawie materiałów CEO.

III ścieżka – Nici i sploty

Tematem tej ścieżki jest historia przedmiotów powstałych po 1918 r., które symbolizują niepodległość. Chcemy skupić się na przedmiotach, które możemy znaleźć w prywatnych kolekcjach (czyli w naszych domach) i zastanowić się, jaką historię one opowiadają. Przewidziane działania w ramach ścieżki:

 • 2 lekcje wprowadzające (na podstawie scenariusza CEO)
 • projekt uczniowski polegający na przeprowadzeniu wywiadu, w której rozmówca opowie o przedmiocie, który według niej symbolizuje niepodległość Polski oraz na zrobieniu wystawy z tych przedmiotów – na podstawie materiałów CEO.

——————————————————————————————————————-

Oprócz realizacji 1 ścieżki w każdym semestrze Waszym zadaniem jest również:

 • włączenie idei solidarności do programu wychowawczego szkoły;
 • działanie na rzecz potrzebujących w Waszej okolicy.

 

W ramach wsparcia merytorycznego CEO zapraszamy Państwa do:

 • udziału w szkoleniu wprowadzającym (29 października w Warszawie) – udział dla chętnych;
 • udziału w szkoleniu internetowym (webinarium wprowadzające w tematykę odbędzie się 30 października) – udział dla chętnych, nieuczestniczących wcześniej w szkoleniu;
 • udziału w webinarium tematycznym (wprowadzenie do realizacji ścieżki)
 • korzystania z materiałów edukacyjnych, potrzebnych do realizacji programu;
 • kontaktu z koordynatorką programu 🙂

 

————————————————————————————————————————-

 

Szkoły, biorące udział w programie mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu Solidarnej Szkoły. Aby go otrzymać należy spełnić 8 kryteriów 🙂

W jaki sposób zrealizowaliście dane kryterium będziecie musieli opisać w sprawozdaniu.

 

Nazwa kryterium Opis kryterium
Program Szkolny program wychowawczy uwzględnia ideę solidarności. Jest on
wychowawczy szkoły realizowany na różnych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i we
współpracy z samorządem uczniowskim. W Solidarnej Szkole w realizację
zadań zaangażowana jest cała szkoła.
I semestr Szkoła realizuje lekcje w oparciu o materiały Solidarnej Szkoły oraz realizuje
projekt uczniowski na podstawie jednej z trzech ścieżek tematycznych.
II semestr Szkoła realizuje lekcje historyczne w oparciu o materiały Solidarnej Szkoły
oraz projekt warsztatów przyszłościowych.
Projekt obywatelski W szkole zrealizowany został projekt uczniowski, którego tematem była
solidarność  (na  podstawie  jednej  ścieżki).  Projekt  uczniowski  został
zrealizowany przez uczniów i uczennice, według ich planu. Projekt angażuje
większość społeczności szkolnej, różne grupy i części społeczności szkolnej.
Solidarność lokalna Uczniowie i uczennice organizują działania, które mają na celu pomoc osobom
potrzebującym w swoim najbliższym otoczeniu.*
*Jeśli szkoła zdecyduje się na działania skierowane do osób z poza
społeczności lokalnej to powinna jak najlepiej ich poznać oraz nawiązać z nimi
bezpośredni kontakt (np. mailowy).
Współdecydowanie W szkole istnieją mechanizmy wsparcia uczniów i uczennic w dodatkowych
działaniach. Uczniowie i uczennice współdecydują, jakie działania będą
realizowane w ich szkole. Zaangażowani są też rodzice reprezentowani przez
radę rodziców.
Planowanie działań Uczniowie i uczennice razem z nauczycielami przygotowują harmonogram

 

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności.
prac w Solidarnej Szkole, a następnie go realizują.
Komunikacja Uczestnicy programu regularnie relacjonują podejmowane działania poprzez
kontakt z koordynatorką. W relacjonowanie działań zaangażowani są
uczniowie i uczennice.

 

Pod koniec roku szkolnego, w czerwcu, organizujemy finał programu Solidarna Szkoła. Żeby otrzymać zaproszenie to wydarzenie, niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych kryteriów obowiązkowych oraz min. 5 kryteriów dodatkowych (poniżej). W przypadku spełnienia tych wymagań przez większą liczbę szkół, podstawę do zaproszenia będzie stanowić ocena zrealizowanych działań, np. zasięg działania, krąg odbiorców, oddziaływanie na lokalną społeczność, nowatorstwo działań, odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego.

 

Opis kryterium
Świadkowie historii W ramach swoich działań szkoła organizuje spotkania ze świadkami historii
związane z tematem solidarności. Relacje czy spotkania ze świadkami
historii są częścią realizowanych przez uczniów projektów.
Solidarność globalna Działania w szkole związane są z tematyką solidarności międzynarodowej i
polskiej pomocy rozwojowej. Uczniowie nabywają wiedzę o programach
pomocy rozwojowej i biorą udział w działaniach związanych z solidarnością
globalną.
Praca ze źródłami W ramach ścieżki historycznej uczniowie uczą się pracować ze źródłami
historycznymi historycznymi dot. historii Solidarności. Podstawą realizacji projektu są
źródła z epoki.
Promocja projektu Projekt jest promowany przez uczniów za pomocą wybranych kanałów
komunikacji, np. Facebook i inne media społecznościowe, blogi, strona
szkoły, media lokalne i ogólnokrajowe.
Prezentacja projektu Po zrealizowaniu projektu uczniowie i uczennice przygotowali publiczną
prezentację projektu.
Współpraca z Przy realizacji działań szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi i
instytucjami lokalnymi włącza je w swoje projekty. Współpraca obejmować może np. lokalne
stowarzyszenia, instytucje kultury (biblioteka, dom kultury, muzeum), inne
szkoły z najbliższej okolicy, przedstawicieli władz samorządowych itd.

 

Solidarność „między W szkole zajęcia poświęcone solidarności są prowadzone na lekcjach
przedmiotami” innych niż historia, historia i społeczeństwo, WOS i godzina wychowawcza
w oparciu o scenariusze Solidarnej Szkoły lub własnego autorstwa
nauczycieli.
Aktywność Szkoła wzięła udział w co najmniej dwóch aktywnościach organizowanych
przez Solidarną Szkołę w ramach działań internetowych (np. lekcja on-line;
udział w konkursie, akcjach organizowanych w czasie trwania programu;
rozwiązywanie prac domowych zamieszczanych na stronie).
Udział w szkoleniu Nauczyciel koordynujący program w szkole wziął udział w szkoleniu
Solidarnej Szkoły.
Solidarność W działania w szkole zaangażowani są starsi członkowie społeczności:
międzypokoleniowa rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, pracownicy administracji szkoły. W swoich
działaniach szkoła pokazuje i docenia wartość solidarności
międzypokoleniowej.

 

 

————————————————————————————————————————-

 

Wstępny harmonogram działań :

do 01.11 Przesłanie  programu  wychowawczego  szkoły  z  zaznaczonymi  miejscami
odnoszącymi się do idei solidarności
29.10 Szkolenie wprowadzające w Warszawie – dla chętnych
30.10 Webinarium wprowadzające – dla nieuczestniczących w szkoleniu
listopad-styczeń Realizacja ścieżki i innych kryteriów Solidarnej Szkoły – w szkołach odbywają się
lekcje,  projekt  uczniowski  oraz  działania  związane  z  wypełnianiem  innych
kryteriów Solidarnej Szkoły
listopad Webinaria tematyczne dotyczące realizacji ścieżki
do 31.01 Wysłanie  sprawozdania  1:  według  wzoru  wysłanego  przez  koordynatora,
sprawozdanie z realizacji ścieżki tematycznej i innych kryteriów Solidarnej Szkoły
luty Prezentacja ścieżki na drugi semestr
koniec Webinarium wprowadzające do następnego semestru
lutego/początek
marca
marzec-maj Realizacja ścieżki i innych kryteriów Solidarnej Szkoły – w szkołach odbywają się
lekcje,  projekt  uczniowski  oraz  działania  związane  z  wypełnianiem  innych
kryteriów Solidarnej Szkoły
maj Przesłanie sprawozdania (dokładny termin podam w marcu)
czerwiec Finał programu Solidarna Szkoła (dla zakwalifikowanych szkół)

 

Link do strony:  https://solidarna.ceo.org.pl