Aktualności

Plan pracy szkoły od 9 listopada br.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

z dnia 05.11.2020 roku

w nauki zdalnej od 9 listopada 2020r.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Nauka zdalna w klasach 4 – 8 zostaje przedłużona do 29.11.2020r. i przebiega według wcześniej wprowadzonych zasad.

§ 2. Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020r. na nauczanie zdalne przechodzą także klasy 1-3.

§ 3. Biblioteka pracuje wg planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Szkoła zapewni opiekę świetlicą wg możliwości placówki. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników służb medycznych i służb mundurowych.

§ 5. Świetlica będzie działała zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W celu zapisania dziecka na świetlicę, należy wypełnić i złożyć wniosek, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Uczniowie, którzy zostaną objęci opieką świetlicową, w ilości nie większej niż 15 osób, będą mogli uczestniczyć w zajęciach online, z tym, że muszą posiadać własne słuchawki z mikrofonem.

§ 8. Pedagog szkolny pracuje zdalnie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Prowadzi również online zajęcia terapeutyczne przyznane uczniom decyzją dyrektora szkoły.

 § 9. Psycholog szkolny pracuje zdalnie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Prowadzi również zajęcia terapeutyczne w formie online przyznane uczniom decyzją dyrektora szkoły.

§ 10. Rodzice uczniów, którzy objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, mają prawo wnioskować o realizację tych zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Nauczyciele, którzy nie muszą pracować w szkole w określonych dniach zostaną oddelegowani do pracy zdalnej w domu.

§ 12. Pomoc nauczyciela przechodzi w stan gotowości do pracy.

§ 13. Pracownik sekretariatu z dniem 09.11.2020r. zostaje oddelegowany do pracy zdalnej. Kontakt z sekretariatem: psp16@kedzierzynkozle .

§ 14. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły od dnia 09.11.2020r. pracuje zdalnie. Kontakt z dyrektorem: e-dziennik, dyrektorpsp16@kedzierzynkozle.pl, 606726452. W razie potrzeby dokumenty należy wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.11.2020r.

Dyrektor szkoły, Magdalena Szyndzielorz

Written by - - 169 Views