Aktualności

Organizacja zajęć na Platformie Office 365

ZARZĄDZENIE NR 14/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

z dnia 20 października  2020 roku

w sprawie organizacji zajęć na platformie  Office 365

dla uczniów przebywających na kwarantannie

oraz w przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne lub hybrydowe

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.                      z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami .zarządzam, co następuje:

§1. Do dnia 20.10. 2020r.:

 1. Wychowawcy klas, którzy jeszcze nie założyli ogólnej grupy klasowej, dokonają uaktualnienia istniejącej grupy (edycja nazwy oraz aktualizacja listy uczniów) lub usuną istniejącą grupę i założą nową. Do każdej ogólnej klasowej grupy należy dodać wszystkich uczących i nieuczących w niej nauczycieli. Grupa powinna być opisana: klasa, rok szkolny.
 2. Wszyscy nauczyciele założą notesy zajęć dla klas, w których uczą, łącznie z wprowadzeniem do notesów zajęć wszystkich uczniów, którzy powinni brać udział w zajęciach przedmiotowych. Notes powinien być opisany: klasa, nazwa przedmiotu, rok szkolny. Do każdego notesu zajęć należy dodać dyrektora szkoły.

§2. Nauczyciele uczący w klasach 4 – 8 zobowiązani są od 21.10.2020r. do umożliwienia uczniom przebywającym w izolacji lub kwarantannie czynnego udziału w lekcji, poprzez włączenie w czasie lekcji stacjonarnej mikrofonu w laptopie oraz jeśli to możliwe, ustawienie kamerki na tablicę. W lekcjach tych mogą brać udział także uczniowie, których nie będzie w szkole z innych usprawiedliwionych przyczyn. Wszyscy pozostali uczniowie zobowiązani są do udziału w lekcjach stacjonarnych.

§3. Wszyscy nauczyciele uczący klas 1-3 zobowiązani są od 20.10.2020 r. do zamieszczania zajęć w notesach zajęć na platformie Office 365 w przypadku, gdy któryś z uczniów przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

§4. Dyrektor będzie dokonywał niezapowiedzianych kontroli czynności, do których zostali zobowiązani nauczyciele w §2 i §3 niniejszego zarządzenia.

§5. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w lekcjach online z powodu braku sprzętu, rodzic winien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. W miarę możliwości szkoła będzie zapewniała odpowiedni sprzęt.

§6. W przypadku, gdy nauczyciel w klasach 1-3 nie przesyła lekcji do notesu zajęć, a w klasach 4-8 nie zapewnia uczniowi udziału w lekcji online, nie włączając mikrofonu lub  kamerki, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy, który monitoruje nauczanie online w swojej klasie. Jeśli sytuacja nie ulega poprawie, wychowawca przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły.

§7. W przypadku lekcji online zarówno indywidualnych uczniów, jak i w przypadku przejścia klasy / szkoły na nauczanie hybrydowe lub zdalne, zgodnie z wprowadzonymi przez Radę Szkoły (tworzoną przez nauczycieli, rodziców, uczniów) zmianami w Statucie Szkoły, obowiązują bezwzględnie  następujące zasady:

 1. Uczeń uczy się zgodnie z planem lekcji stacjonarnych, tzn. otrzymuje materiały do lekcji lub ma lekcje online.
 2. Każda lekcja zawiera temat, cel lekcji, kryteria sukcesu, zdania edukacyjne, a nauczyciel wyraźnie zaznacza, co uczeń ma przepisać do zeszytu, a co powinien opanować; zaznacza również, które zadania należy odesłać do oceny, zweryfikowania przez nauczyciela.
 3. W klasach 1 – 3 uczniowie w przypadku przejścia całej klasy na nauczanie zdalne mają lekcje online ze swoim wychowawcą 1:1 w godzinach uzgodnionych z rodzicami tak, by swobodny dostęp do sprzętu do edukacji zdalnej miało także rodzeństwo; czas zajęć przed komputerem wynosi 1h, ale na wniosek rodziców może zostać wydłużony.
 4. W klasach 4 – 8 zajęcia zdalne odbywają się wg planu stacjonarnej nauki, z tym, że część lekcji prowadzona jest online 1:1, część polega na przesyłaniu materiałów.
 5. Materiały zarówno w klasach 1-3 jak i 4 – 8 wysyłane będą na przedmiotowe notesy zajęć.
 6. Uczniowie klas 1-3 wysyłają wykonane zadania na MS Outlook.
 7. Uczniowie klas 4 – 8 wysyłają wykonane zadania do notesów zajęć; nauczyciele uczący w tych klasach nie będą odbierali zadań z innych miejsc.
 8. Nauczyciele nie mają obowiązku sprawdzania każdej czynności ucznia, mogą robić to losowo.
 9. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania terminów; po wyznaczonym terminie zadania i sprawdziany nie będą sprawdzane (chyba że opóźnienie nastąpi w wyniku problemów sprzętowych, o czym rodzic a nie uczeń powinien niezwłocznie poinformować nauczyciela najpóźniej w tym samym dniu); fakt braku zadania odnotowuje się w e – dzienniku.
 10. Czas na wykonanie sprawdzianu może być dłuższy niż 45 minut, ale jego zakres powinien być zaplanowany tak, by uczeń mógł rozwiązać go w 45 minut, nie dłużej.
 11. Za zakłócanie przebiegu lekcji online uczeń może mieć obniżone zachowanie.
 12. Uczeń nie może nagrywać lekcji online ani upowszechniać jej.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.10.2020.r.

Dyrektor szkoły, Magdalena Szyndzielorz

Written by - - 197 Views