Aktualności

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomił w tym roku Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Zgodnie z decyzją MEN są to zawody odbywające się niezależnie od konkursów wojewódzkich, organizowanych przez kuratorów oświaty. Struktura nowej olimpiady, a po części także jej charakter są wzorowane na dotychczasowych doświadczeniach olimpiady dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów, informacje o uprawnieniach itp., dostępne są na stronie internetowej www.olijpsp.pl

Na Etapie I – szkolnym należy wybrać jedno z dwu zaproponowanych zagadnień, a następnie jeden z podanych tematów.

Zagadnienie I: Literackie obrazy szkoły

Wybierz jeden z podanych tematów. W swojej pracy odnieś się przynajmniej  do dwóch utworów z podanej listy oraz innych, samodzielnie wybranych (mogą to być lektury szkolne).

Tematy: 

 1. Literackie portrety nauczycieli. Przedstaw ich charakterystykę, porównaj osobowości i dokonaj oceny ich relacji z uczniami.
 2. Co uczniów niepokoi w szkole? Napisz artykuł do gazetki szkolnej. Wskaż przykłady zaczerpnięte z Twojego własnego doświadczenia  i z wybranych utworów literackich. 
 3. Czy szkoła w ciągu lat stała się bardziej przyjazna dla uczniów? Napisz rozprawkę, w której porównasz  jej obraz w utworach z różnych czasów. 

Lektury:

 1. Wiktor Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka, opowiedział Wiktor Gomulicki, ilustrował Konstanty Gorski, Warszawa 1906 – lub dowolne wydania późniejsze. 
 2. Małgorzata Musierowicz, Brulion Bebe B., Warszawa 1990 lub wyd. nast.  
 3. Paweł Beręsewicz, Wszystkie lajki Marczuka,  ilustrowała Olga Reszelska, Łódź 2012 lub wyd. nast.
 4. Anna Piwkowska, Franciszka, Warszawa 2014.
 5. Barbara Ciwoniuk, Igor, Warszawa 2005 lub wyd. nast.

Zagadnienie II: Bez wyjścia?  Młodzież wobec problemów swoich czasów.

Wybierz jeden z podanych tematów. W swojej pracy odnieś się przynajmniej do dwóch utworów z podanej listy oraz innych, samodzielnie wybranych (mogą to być lektury szkolne).

Tematy: 

 1. Jak literatura przedstawia młodych ludzi? Napisz charakterystyki wybranych bohaterów. Porównaj sposoby kreacji tych postaci.
 2. Świat współczesny może być źródłem niepokoju młodego człowieka. Rozważ ten problem. Odwołaj się do własnych przemyśleń i utworów literackich.
 3. W jaki sposób nastolatek i nastolatka mogą sobie radzić w sytuacjach konfliktowych? Przedstaw różne formy rozwiązywania trudnych problemów w literaturze.

Lektury:

 1. Marcin Szczygielski, Czarny młyn, Warszawa 2011 lub wyd. nast.
 2. Anna Onichimowska, Aki. Za ścianą i Pokusa; opowiadania w tomie: A. Onichimowska, Dziesięć stron świata, Kraków 2007 lub wyd. nast.
 3. Katarzyna Ryrych, Król, Łódź 2015 lub wyd. nast. 
 4. Barbara Kosmowska, Samotni.pl, Warszawa 2011 lub wyd. nast.
 5. Kazuo Ishiguro, Nie opuszczaj mnie, z ang. przełożył Andrzej Szulc, Warszawa 2005 lub wyd. nast. 

UWAGA!

 1. W zawodach I stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół podstawowych wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu, poszerzony o zagadnienia przedstawione na dany rok przez KG OLiJP–SP
 2. Komitet Główny OLiJP–SP podaje wykaz lektur oraz tematy, które będą obowiązywały na tym etapie. Uczestnik przygotowuje się do napisania pracy w domu. Podczas zawodów w szkole uczeń ma za zadanie napisać pracę na jeden z podanych tematów ‒ tematy dotyczą wskazanych lektur, proponowany jest także rodzaj wypowiedzi: rozprawka, sproblematyzowany opis, charakterystyka itp. 
 3. Uczeń, który zamierza wziąć udział w Olimpiadzie, powinien o tym poinformować swojego szkolnego nauczyciela języka polskiego do dnia 14 listopada 2019r. Etap szkolny odbędzie się 27 listopada 2019 roku w sali nr 19, w godzinach 7:30 – 9:30
 4. Zawody odbywają się w jednym terminie lub w określonym czasie (od – do), wskazanym przez KG OLiJP–SP. 
 5. Skład trzyosobowej komisji: Magdalena Szyndzielorz, Agnieszka Adamiak, Patrycja Kluger – Szymkowiak.
 6. Podczas pisania nie można posługiwać się żadnymi dodatkowymi pomocami – tekstem lektur, słownikiem itp.
 7. Sprawdzenie prac odbywa się w szkole. Każdą pracę sprawdza dwóch nauczycieli, zaznaczając na marginesach błędy. Następnie opatrują oni pracę krótką recenzją uzasadniającą skierowanie do zawodów okręgowych lub rezygnację z jej skierowania oraz swoimi czytelnymi podpisami.
 8. Podstawowe kryteria oceny pracy: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja pracy), językowy poziom wypowiedzi (poprawność języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych). Pracę ocenia się jako całość, zwracając uwagę na wszystkie wymienione elementy łącznie. Do zawodów okręgowych powinny zostać skierowane tylko prace najlepsze, których oceny odpowiadają ocenie bardzo dobrej lub celującej.   
 9. Prace uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostają przekazane do Komitetu Okręgowego.
 10. Po otrzymaniu nadesłanych prac wraz z protokołami jurorzy Komitetu Okręgowego ponownie oceniają wszystkie nadesłane prace, stosując punktację od 0 do 30 punktów i te same kryteria, które obowiązywały w ocenie szkolnej. Do zawodów II stopnia są kwalifikowane te prace, które zostały ocenione na co najmniej 20 punktów. Każdą pracę czyta jeden juror i wystawia swoją ocenę.
Written by - - 304 Views